Ochrana osobních údajů (GDPR)

1.Kdo je správcem osobních údajů?

Společnost: ISOline EU, s.r.o.
Sídlo: Římská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 25279670
Zapsaná u: Městský soud v Praze, spisová značka C 101675
Telefon: 561116021
E-mail: obchod@isoline.cz
Kontaktní adresa: Kamarytova 162, 39601 Humpolec

2.Jaké jsou účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování?

V souladu s nařízením Evropského parl amentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) správce zpracovává a uchovává osobní údaje pro následující účely:

    • informování o produktech, nabídkách a službách prostřednictvím telefonického nebo elektronického kontaktu (e-mail, SMS, webové rozhraní) na základě předem uděleného dobrovolného souhlasu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.Jaké osobní údaje se zpracovávají?

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail.

4.Kdo může zpracovávat osobní údaje?

Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

smluvní dopravci za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií.

5.Jaká je doba uložení osobních údajů?

Po dobu platnosti a účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v rozsahu a po dobu předepsanou správci zákonem.

6.Jaká mám práva ve vztahu k osobním údajům?

Dle článků 15 až 21 GDPR mám právo:

  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se mě týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
  • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže mé osobní údaje po odvolání souhlasu s jejich zpracováním, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
  • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
  • na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR;
  • v případě pochybností o zpracovávání osobních údajů podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce na žádost poskytne informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti.

Obchodní tým Isoline.cz